Värdegrund

Värdegrund Visitet

Människovärde
Alla människor har samma rättigheter och skyldigheter. Alla människor har lika värde och samma mänskliga rättigheter. Det innebär att människovärdet inte är förknippat med människors personliga egenskaper eller funktioner i samhället, som exempelvis kön, etnicitet, religionstillhörighet, sexuell läggning, social ställning, inkomst, hälsotillstånd eller ålder. Varje form av diskriminering är oacceptabel.

Rättvisa
Vården och omsorgen ska alltid utgå från den enskildes behov. Verksamheten ska vara rättssäker. Det betyder att genomförandet sker på ett sådant sätt att personen får det stöd och den service som man har rätt till enligt lag och som vi på Visitet står bakom.

Jämlikhet och jämställdhet
Arbetet ska ske utifrån både ett jämlikhet- och ett jämställdhetsperspektiv. Både när det gäller de som får vård och omsorg men också för Visitets medarbetare och samarbetspartners. Jämlikhet och jämställdhet ska finnas inom alla områden i verksamheten och hänsyn till detta område ska finnas med i alla beslut.

Evidensbaserad vård och omsorg
Utgångspunkten för vården och omsorgen är att tillgodose den enskildes behov och att inte utsätta denne för verkningslösa eller skadliga insatser. Det är därför en etisk förpliktelse att vården och omsorgen är evidensbaserad och byggd på väl beprövad och dokumenterad erfarenhet.

Miljöhänsyn
Alla Visitets beslut ska även ta hänsyn till miljön. Vi strävar efter att alla delar av vår verksamhet ska ha ett sunt miljötänk som ska vara hållbart i många generationer framåt. Visitet är övertygade om att vår verksamhet kan bidra till detta genom våra val av samarbetspartners och leverantörer.

Respekt och ansvar
Vårt arbete innebär att vi påverkar och griper in i människors liv. Vi behöver vara medvetna om individens beroendeställning och den maktposition vi har gentemot den enskilde. Makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Vård- och omsorgstagarens rättigheter
– Den enskilde har rätt att bemötas med respekt med hänsyn till sin integritet.
– Den enskilde har rätt till vård och omsorg i en trygg miljö.
– Den enskilde har rätt till vård och omsorg utifrån sina unika behov och förutsättningar.
– Den enskilde har rätt till delaktighet i vården och omsorgen och att dennes synpunkter och klagomål beaktas.

Visitet arbetar för att både ledning och medarbetare:
– upprätthåller en professionell hållning, vilket innebär att alltid ha vård- och omsorgstagarens bästa för ögonen samt att hålla isär arbetet och den privata sfären.
– skapar en god arbetsmiljö.
– motverkar diskriminering i alla former.
– såväl inom som utom tjänsten låter sitt handlande genomsyras av de värderingar som uttrycks i Visitets värdegrund.